Internet

Pregledajte i prezentacije: OSNOVNI POJMOVI-INTERNET  i  USLUGE INTERNET

U jednoj računarskoj mreži mogu postojati i biti povezani računari različitih konfiguracija. Da bi se ostvarila njihova uspešna komunikacija mora se uvesti određeni skup pravila. Standardi koji definišu pravila za prepoznavanje i formatiranje podataka  tokom komunikacije nazivaju se protokoli.

1internet-blog

Protokolima se omogućava komunikacija računara različitih softverskih i hardverskih platformi na mreži.

internet ( i malo)

Računarska mreža koja se zasniva na TCP/IP protokolu se naziva internet ( i malo) mreža

Internet

(I veliko) je svetska globalna računarska mreža . Organizovana je kao mreža međusobno povezanih računara koji komuniciraju protokolom TCP/IP.

Internet danas predstavlja milione računara širom sveta povezanih u jednu jedinstvenu mrežu i nije vlasništvo ni jedne kompanije pojedinačno već predstavlja jednu otvorenu računarsku mrežu. Poslove oko održavanja, definisanja novih pravila, standarda i komunikacionih protokola povereno je većem broju institucija širom sveta.

Intranet

je lokalna računarska mreža koja koristi iste protokole i alate kao i Internet ali nije povezana na njega .Kada se priključi na

Internet razlike prestaju da postoje.Formiraju se kako bi se zaposlenima omogućila jednostavna komunikacija , saradnja , pristup,

pretraživanje i zajedničko korišćenje informacija firme.

Razlika između Interneta i intraneta

*Intranet je privatna mreža u i vlasništvu neke organizacije , dok Internet nije vlasništvo ni jedne firme ili osobe.

*Na Internet ima pravo pristupa svako ko ima tehničke mogućnosti za to , dok na intranet imaju pristup samo osobe koje su za to ovlašćene.

Ekstranet

je intranet koj deo svog sadržaja deli sa mušterijama, snabdevačima i drugim korisnicima ali ne i sa javnošću

Istine o Internetu

1.Internet nema vlasnika

Jedina stvar koja se mora rešavati na cenrtralizovanom nivou je pitanje adresa i tim ljudi koji se bavi tim problemom se zove

ISOC.

Nijedna država ili organizacija nema vlasništvo nad Internetom kao celinom, postoji pravo svojine samo nad delom infrastructure

a to su komunikacioni kanali, oprema

2.Internet se uglavnom finansira na principu plaćanja zakupljene veze do Internet provajdera

PROVAJDER (ISP) je organizacija koja omogućava vezu računara sa Internetom


Elementi potrebni za komunikaciju računara na Internetu

1.svaki računar mora imati jedinstvenu adresu na mreži

 Vrste adresa

    Adresa računara(IP,simbolička)

      Adresa korisnika ( e-mail adresa)

Adresa podatka (URLadresa)

        2.računari moraju koristiti jedinstveni protokol

Servisi Interneta

Koji su servisi i usluge dostupne na Internetu?

1.  World Wide Web

Servis WWW omogućava prenos teksta, slika, zvuka, animacija,… Veza između dokumenata ostvaruje se pomoću hyperlinkova  Pristupanje tom servisu moguće je pomoću programa za navigaciju-brauzera (browser).Web dokumenti pisani su u  jeziku koji se naziva HTML (HyperText Markup Language).

 

Jedan od najrasprostranjenijih internet servisa koji omogućava slanje i primanje poruka putem računara. Za slanje i primanje elektronske pošte postoji niz programa među kojima se najčešće upotrebljavaju: Microsoft Outlook, Internet Mail, Outlook Express,…

 

3.   IRC (Internet Relay Chat)

Pomoću IRC-a možete voditi “razgovor” kucanjem poruke natastaturi u realnom vremenu s drugim korisnicima o svakojakim temama.Sav razgovor se obavlja posredstvom kanala, koji pokrivaju razmjene informacija o specifičnim temama. Postoje različite vrste IRC servisa, a njihovo korištenje koriste se odgovarajući programi kao što su mIRCMirabilis, MSN Messenger, AOL Messenger.
 

4.  Telnet

Telnet je osnovni Internetov protokol za prijavljivanje rada na udaljenom računaru. Vaš računar deluje kao terminal drugog računara.Telnet je servis i protokol koji služi za pristup  za rad na udaljenom računaru korišćenjem lokalnog računara kao terminala
 

5.   FTP(File Transfer Protocol )

Služi za prenos datoteka (programa ili dokumenata) s jednog računra (server) na drugi(klijent) ili obratno.FTP dolazi od File Transfer Protocol. To je protokol kojim se šalju sve vrste datoteka preko Interneta. FTP stranice su obično ²skladišta² dokumenata raspoloživih za preuzimanje. Korištenjem FTP servisa  moguće je putem interneta  nabaviti veliki broj dokumenata , elektronskih knjiga, slika, proprograma, itd.

 

6.  Gopher

omogućava  pretraživanje i praćenje i pristup bazama podataka putem menija. Gopher predstavlja  nekadašnji servis  i protokol za pristup dokumentima,koji se danas veoma retko koristi  

 

7.  Internet Phone

ovaj servis omogućava telefoniranje preko Interneta
 

8.  Radio i TV prenos

servis koji omogućava prenos radio i TV programa
 

9. Diskusione grupe

Poruke o nekoj temi se mogu razmenjivati između zainteresovanih korisnika preko mailing liste. Kada se broj korisnika za neku temu poveća transformiše se u diskusionu grupu. Tada se poruke ne šalju više puta putem pošte već se koriste čitači vesti (posebni programski alati za pregledanje, slanje i primanje pošte).
 

10.Finger

Omogućava korisniku da na osnovu poznate adrese dobije podatke o vlasniku adrese i obrnuto.

 
11,Mrežne novine (engl.Usenet News)predstavljaju internet servis putem kojeg korisnici širom svijeta  mogu razmjenjivati informacije o različitim temama.Sve poruke koje pristižu svakodnevno  su razvrstane  u različite tematske skupine (engl. newsgroups)zavisno o području u kojem se nalaze. 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s